Proefomleiding afsluiting overweg Leijenseweg in mei

Zoals het er nu naar uitziet wordt in het najaar van 2015 gestart met de aanleg van de onderdoorgang bij de Leijenseweg. Tijdens de aanleg wordt de overweg afgesloten en het verkeer omgeleid. Met verschillende belanghebbenden is nagedacht over een goede omleiding. In de periode 21 mei tot en met 3 juni wordt deze omleidingsroute getest.

20150508 Overzichtskaart omleiding overweg Leijenseweg
Rode lijnen geven route snelverkeer aan, paarse lijnen eenrichtingsroute snelverkeer, blauwe lijnen route fietsverkeer.

Dat de overweg voor een periode van zo’n 1,5 jaar dicht moet is natuurlijk erg vervelend, ook al komt er een veilige onderdoorgang voor terug. Om de doorgang van verkeer en de veiligheid zo goed mogelijk te waarborgen is de gemeente eind 2014 met verschillende bewonersgroepen, scholen en het verkeersplatform om de tafel gegaan. Samen hebben zij verschillende varianten voor de verkeerscirculatie bekeken en alle voor- en nadelen afgewogen. Uiteindelijk zijn zij tot een variant gekomen die het meest ideaal lijkt en het college heeft deze vastgesteld. U kunt dit plan inzien op www.debilt.nl/projecten op de projectpagina ‘Onderdoorgang Leijenseweg’.

Gewijzigde verkeerssituatie
Op hoofdlijnen komt het er op neer dat er in verschillende straten (deels) eenrichtingsverkeer wordt ingesteld. Het gaat om de Jan Steenlaan, Jan van Eijcklaan, Van Ostadelaan en Bilderdijklaan.
Om de doorstroming te verbeteren zijn de afgelopen weken al maatregelen getroffen op de Massijslaan en Jan van Eijcklaan en zijn de fietsoversteek punten op de Jan Steenlaan verlegd.

Proef periode
Nu alle varianten op papier zijn beoordeeld is het tijd om het voorstel in de praktijk te testen. Die is vaak weerbarstiger. Voorafgaand aan de definitieve afsluiting, wordt de overweg bij de Leijenseweg
in de periode van 21 mei tot en met 3 juni afgesloten. De omleiding geldt voor al het verkeer en wordt duidelijk aangegeven met borden. Tegelijkertijd met de afsluiting wordt er rondom de overweg werk verricht ter voorbereiding op de aanleg van de onderdoorgang.

Tijdens de afsluiting kunnen wij een beeld krijgen of de voorgestelde omleiding goed werkt. Om dit in kaart te brengen wordt op 22 plaatsen het verkeer geteld en zullen wij ook ter plaatse kijken hoe de doorstroming is. De proefperiode duurt twee weken. In de praktijk blijkt dat er eerst altijd een paar dagen nodig zijn om te wennen en pas daarna kunnen we goed meten.

De uitkomsten van de proef worden besproken met de betrokken bewonersgroepen en andere belanghebbenden die meegedacht hebben over de tijdelijke verkeerscirculatie. Mocht blijken dat aanpassing nodig is, dan is daar nog tijd voor, voordat de overweg definitief dicht gaat.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Donate Schuil, communicatieadviseur van de gemeente De Bilt, tel. (030) 22 89 501, schuild@debilt.nl.

This entry was posted in Geen categorie. Bookmark the permalink.